Choriki_Robo_Galatt_N13_Kamil_Kashimir_Jr_ep12.jpg 超力ロボ ガラットN13