Choriki_Robo_Galatt_N12_Kamil_Kashimir_Jr_ep6.jpg 超力ロボ ガラットN12